Belastingen


De opbrengsten van belastingen zoals onroerende zaak-belastingen worden onder andere gebruikt voor het onderhoud van de gemeente, het aanleggen van hondenuitlaatplaatsen en algemene middelen.

Gemeenten bepalen zelf waarvoor de opbrengsten worden gebruikt.

Meer weten over de verschillende gemeente belastingen en heffingen? Kijk dan ook eens bij de veelgestelde vragen

Wat is afvalstoffenheffing?
Als u in een huis woont waarin huishoudelijk afval kan ontstaan, dan betaalt u afvalstoffenheffing. Voor deze afvalstoffenheffing is het niet van belang of en hoeveel afval u aanlevert. Met de opbrengst van de afvalstoffenheffing betaalt de gemeente de kosten van inzameling, vervoer en verwerking van huishoudelijk afval. De opbrengst wordt ook gebruikt voor betalen van de kosten van het opruimen van zwerfafval.

Wie betaalt afvalstoffenheffing?
Als u gebruiker van een woning bent, betaalt u afvalstoffenheffing, ook als u geen of weinig huisvuil aanbiedt.

Wat kost afvalstoffenheffing?
De gemeenteraad stelt jaarlijks de tarieven vast.

Wat is diftar?
Naast een vast tarief, betaalt u dan voor het aantal keren dat u uw grijze container aan straat zet of uw huisvuilzak in de ondergrondse container doet. Hoe beter u afval scheidt, des te minder vaak u de container met restafval hoeft te laten legen. U betaalt daardoor ook minder afvalstoffenheffing.

Vragen over afval? Of bent u het niet eens met het aantal ledigingen?
Neem contact op met de afvaldienst van uw gemeente.

Afvaldiensten
Twente Milieu Rova Ter Horst Circulus-Berkel
www.twentemilieu.nl www.rova.nl   www.circulus-berkel.nl
0900 - 85 20 111 038 - 427 3777 0315 - 257313 0900 - 9552
Almelo Twenterand Berkelland Bronckhorst
Borne      
Enschede      
Haaksbergen      
Hengelo      
Losser      
Oldenzaal      Tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval
In sommige gemeenten kunnen huishoudens waar sprake is van veel onvermijdbaar medisch afval een tegemoetkoming aanvragen. De tegemoetkoming bestaat uit een aantal gratis ledigingen.

Tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval 2018 Maximaal gratis ledigingen
Enschede Oldenzaal Losser
Grijze container (240 liter) 12 keer 12 keer 3 keer
Grijze container (140 liter) 20 keer 20 keer 5 keer
Ondergrondse restafvalcontainer (30 liter) 96 keer 96 keer 24 keer

Staat uw gemeente er niet bij? Neem dan contact met uw gemeente op.


Bezwaar
Bent u het niet eens met de aanslag afvalstoffenheffing? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar indienen. Dit kan zowel digitaal als schriftelijk.

Schriftelijk: u stuurt uw bezwaarschrift naar Directeur Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, postbus 845, 7550 AV Hengelo. Vermeld hierbij uw aanslagbiljetnummer, waarom u het niet eens bent en uw adresgegevens en handtekening.

Digitaal: u logt met uw DigiD in op ons digitale loket. ( kies voor bezwaar gemeentelijke belastingen)

Verordening
In de verordening staan de lokale regels die de gemeenteraad vaststelt. Elke gemeentelijke belasting, zoals onroerende-zaakbelasting, hondenbelasting of rioolheffing staat omschreven in een verordening. Elke gemeente is verplicht de verordeningen te plaatsen op www.overheid.nl en kunt u daar inzien. Informatie over afvalstoffenheffing kan opgenomen zijn in de verordening reinigingsheffing.


Wat houdt forensenbelasting in?
Forensenbelasting is een belasting die wordt geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente het hoofdverblijf hebben, meer dan 90 dagen voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning (w.o. stacaravans) beschikbaar houden. In het werkgebied van het Ggemeentelijk Belastingkantoor Twente wordt deze belasting geheven in de gemeenten Bronckhorst, Haaksbergen en Losser.

Wie betaalt forensenbelasting?
De eigenaar van de gemeubileerde woning of stacaravan. Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Diegene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is en dit eigendom meer dan 90 dagen voor zich of zijn gezin beschikbaar houdt, betaalt forensenbelasting.

Wat kost het?
Zie hieronder bij het onderdeel 'verordening'.

Betalen?
We versturen geen acceptgiro’s meer. U kunt met een overschrijvingskaart het bedrag onder vermelding van het aanslagbiljetnummer overmaken op IBAN rekeningnummer NL72BNGH0285141228. Betalen van de forensenbelasting kan in de gemeenten Bronckhorst, Haaksbergen, Losser en Twenterand ook door automatische incasso worden gemaakt. Voor meer informatie klik op betalen.

Verordening
In de verordening staan de lokale regels die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Elke gemeentelijke belasting, zoals onroerende-zaakbelastingen, hondenbelasting of rioolheffing staat omschreven in een verordening. Elke gemeente is verplicht de verordeningen te plaatsen op overheid.nl. Wilt u een verordening opzoeken, kijk dan op www.overheid.nl.


De binnenhavens aan het Twentekanaal van de gemeenten Hengelo, Almelo, Enschede, Hof van Twente en Lochem vormen samen één van de grootste binnenhavens van Nederland. Deze binnenhavens hebben een belangrijke achterlandfunctie voor de haven van Rotterdam en zijn tevens een belangrijk onderdeel van Twente als logistiek centrum in Noordwest Europa.
Samen met Rijkswaterstaat en Regio Twente zetten de gemeenten een gezamenlijke koers uit op het gebied van beheer en de ontwikkeling van de havens.

Als opmaat naar een toekomstig gezamenlijk havenschap, bedrijf of andere mogelijke rechtsvorm zijn de genoemde gemeenten gestart met ingang van 1 januari 2015 met een samenwerkingsovereenkomst.

Met deze samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de gezamenlijke aanpak van havengerelateerde taken zoals het havenmeesterschap, onderhoud en beheer van havens en kades, scheepsregistratie, een gezamenlijke exploitatiebegroting en een gemeenschappelijke havenverordening.

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente voert namens de genoemde gemeenten de verordening uit. Dat betekent dat het belastingkantoor de aanslag havengeld oplegt en zorg draagt voor inning van de havengelden.

Wat houdt havengeld in?
Havengeld is een belasting die betaald wordt voor het gebruik van gemeentelijk vaarwater en gemeentelijke diensten door vrachtschepen.

Wie betaalt havengeld?
De schipper, gezagvoerder, reder of eigenaar van het vrachtschip.

Wat kost het?
De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal m3 waterverplaatsing. Daarbij wordt uitgegaan van de meetbrief.

Betalen
We versturen geen acceptgiro’s. U kunt het bedrag onder vermelding van het aanslagbiljetnummer overmaken op IBAN rekeningnummer NL72BNGH0285141228.

Meer informatie
Meer informatie over bijvoorbeeld tarieven, vrijstellingen van havengelden en kade- en opslaggelden vindt u in de havenverordening en de verordening op de haven-, kade- en opslaggelden. Wilt u een verordening opzoeken, kijk dan op www.overheid.nl

Wilt u meer informatie over havengelden in het algemeen? Kijk dan ook eens bij de veelgestelde vragen.

 

 

 

Wat houdt hondenbelasting in?
Als u een hond in huis hebt, dan betaalt u hondenbelasting. De opbrengst van de hondenbelasting gaat naar de algemene middelen. Er zijn uitzonderingen voor het betalen van hondenbelasting. Indien u houder bent van een blindegeleidehond, hulphond of politiehond hoeft u geen hondenbelasting te betalen. U moet wel kunnen aantonen dat de hond zo’n opgeleide hond is. Ook honden jonger dan drie maanden en nog aanwezig bij de moederhond zijn ook vrijgesteld voor hondenbelasting.

Wie betaalt hondenbelasting?
De houder van een hond is belastingplichtig en betaalt hondenbelasting. In de regel ontvangt diegene die de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt, ook de aanslag hondenbelasting. Zodra u een hond heeft, meldt u deze aan. Dit kan digitaal in het digitaal loket of schriftelijk door een brief te sturen naar Gemeentelijk Belastingkantor Twente, postbus 845, 7550 AV Hengelo. U kunt tevens een bezoek brengen aan uw gemeente. Als de hond is overleden of verkocht, kunt u de hond afmelden. Dit kan op dezelfde manier als aanmelden. Het is wel belangrijk dat u een bewijs van de dierenarts of de gegevens van de nieuwe eigenaar heeft.

Wat kost het?
Klik hier voor de verschillende tarieven per gemeente.

De gemeenten Berkelland en Bronckhorst heffen geen hondenbelasting.

Hondenpenning
In de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo en Oldenzaal is het verplicht een hondenpenning aan de halsband te bevestigen. Dat is het bewijs dat u hondenbelasting betaalt.

Betalen
We versturen geen acceptgiro’s meer. U kunt met een overschrijvingskaart het bedrag onder vermelding van het aanslagbiljetnummer overmaken op IBAN rekeningnummer NL72BNGH0285141228. Ook kunt u ons machtigen om het bedrag in termijnen van uw rekening af te schrijven. Dit kunt u snel en gemakkelijk regelen in ons digitaal loket.

Kwijtschelding
Kwijtschelding wordt alleen in de gemeente Almelo voor de eerste hond verleend.
In de gemeente Borne, Enschede, haaksbergen, Hengelo, Losser en Oldenzaal wordt geen kwijtschelding voor de hondenbelasting verleend.

Bezwaar
Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar indienen. Dit kan zowel digitaal als schriftelijk. Kijk hier voor meer informatie.

Verordening
In de verordening staan de lokale regels die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Elke gemeentelijke belasting, zoals onroerende-zaakbelastingen, hondenbelasting of rioolheffing staat omschreven in een verordening. Elke gemeente is verplicht de verordeningen te plaatsen op overheid.nl. Wilt u een verordening opzoeken, kijk dan op www.overheid.nl.Wat houdt onroerende-zaakbelastingen (OZB) in?
Onroerende-zaakbelastingen zijn één of twee belastingen die u betaalt wanneer  u een woning, een ander gebouw of een stuk grond huurt of bezit. Er zijn twee soorten OZB:

  • een eigenarenbelasting
  • een gebruikersbelasting.

Hoeveel u moet betalen hangt af van de WOZ-waarde van het gebouw of de grond en van de hoogte van de OZB-tarieven. Dit wordt vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen.

Wie betaalt onroerende-zaakbelastingen (OZB)?
Als u eigenaar van een woning, een ander gebouw of een stuk grond bent, betaalt u eigenarenbelasting. Het Kadaster houdt precies bij wie de eigenaar is. De gegevens die gelden op 1 januari zijn bepalend voor het hele jaar. Verhuist u na een aantal maanden? Dan blijft u de rest van het jaar toch OZB betalen voor het verkochte pand. Bij de verkoop van een pand wordt de OZB vaak verrekend door de notaris.

Huurt of gebruikt u een bedrijfspand of grond? Of bent u eigenaar van een bedrijfspand in aanbouw? Dan betaalt u gebruikersbelasting. Net als bij de eigenarenbelasting is ook hier de datum 1 januari bepalend voor de rest van het jaar. Voor een woning betaalt u alleen eigenarenbelasting, geen gebruikersbelasting.

Wat kost het?
Klik hier voor de verschillende tarieven per gemeente.

Betalen
We versturen geen acceptgiro’s meer. U kunt met een overschrijvingskaart het bedrag onder vermelding van het aanslagbiljetnummer overmaken op IBAN rekeningnummer NL72BNGH0285141228. Ook kunt u ons machtigen om het bedrag in termijnen van uw rekening af te schrijven. Dit kunt u snel en gemakkelijk regelen in ons digitaal loket.

Kwijtschelding
In de gemeente Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, wordt kwijtschelding verleend voor zowel het eigenaargedeelte en het gebruikersgedeelte.
In de gemeente Oldenzaal wordt voor de onroerende-zaakbelastingen geen kwijtschelding verleend. Meer informatie over kwijtschelding vindt u hier.

Bezwaar
Bent u het niet eens met de aanslag OZB? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar indienen. Dit kan zowel digitaal als schriftelijk. Kijk hier voor meer informatie.

WOZ-waarde
Elk jaar taxeren wij de waarde van uw onroerende zaak. Dat kan zijn uw huis, winkel, bedrijf of kavel zijn. Ook als de onroerende zaak nog in aanbouw is taxeren wij de waarde. Deze waarde is de WOZ-waarde. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken en staat genoemd in de Wet WOZ. Voor meer informatie over de Wet WOZ kijkt u hier.

Taxatieverslag
Wij moeten wel kunnen uitleggen hoe wij de WOZ-waarde bepalen. Daarom wordt van elke onroerende zaak die is gewaardeerd een taxatieverslag gemaakt. Log in met uw DigiD in ons digitaal loket om uw taxatieverslag in te zien. Heeft u geen DigiD? Stuur dan een brief met het verzoek om toezending van uw taxatieverslag onder vermelding van uw aanslagbiljetnummer naar: Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, postbus 845, 7550 AV Hengelo.

Het taxatieverslag bevat onder andere de volgende gegevens:

  • het adres en de naam van de buurt waarin de onroerende zaak staat;
  • het soort onroerende zaak (bijvoorbeeld vrijstaande woning of bedrijfspand); 
  • informatie uit het kadaster;
  • het bouwjaar;
  • de grootte;
  • eventuele bijzondere kenmerken die belangrijk zijn voor de waarde;
  • de verkoopprijs of huurprijs en WOZ-waarde van vergelijkbare onroerende zaken.

Zoals u ziet, bevat het verslag ook informatie over vergelijkbare onroerende zaken. Deze hoeven niet op alle punten gelijk te zijn aan uw onroerende zaak. Met eventuele verschillen (bijvoorbeeld in grootte of bouwjaar) wordt bij het vaststellen van de waarde rekening gehouden.

Verordening
In de verordening staan de lokale regels die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Elke gemeentelijke belasting, zoals onroerende-zaakbelastingen, hondenbelasting of rioolheffing staat omschreven in een verordening. Elke gemeente is verplicht de verordeningen te plaatsen op overheid.nl. Wilt u een verordening opzoeken, kijk dan op www.overheid.nl.


Wat houdt parkeerbelasting in?
Parkeerbelasting is een belasting die u betaalt om een auto te mogen parkeren. Waar betaald parkeren geldt, staat plaatselijk en in het aanwijzingsbesluit parkeerbelasting aangegeven.

Wie betaalt parkeerbelasting?
Diegene die een voertuig parkeert in een zone waar betaald parkeren geldt, betaalt parkeerbelasting.
Klik hieronder op de gemeentenaam, om te kijken waar u parkeerbelasting betaalt en wat het kost.

Wat kost het?
Klik hier voor de verschillende tarieven per gemeente.

Wat is een naheffingsaanslag parkeerbelasting?
De naheffingsaanslag parkeerbelasting ontvangt u omdat er geen of onvoldoende parkeergeld is betaald en er ook geen parkeervergunning duidelijk zichtbaar onder de vooruit is aangebracht. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld op het moment dat de parkeerboete is uitgeschreven niet zichtbaar een geldig parkeerbonnetje voor de ruiten had liggen of dat bijvoorbeeld de geldigheid van het parkeerkaartje al is verlopen (u bent te laat bij het voertuig terug). Deze naheffingsaanslag ontvangt u in de vorm van een bon achter de ruit van uw auto.

Ik heb naar mijn mening ten onrechte een naheffingsaanslag parkeerbelasting ontvangen, want ik had wel een geldig parkeerbewijs. Wat moet ik doen?
U kunt bezwaar maken tegen de aanslag parkeerbelasting. Dit doet u binnen 6 weken na dagtekening van de bon/aanslag op de auto (en dus niet binnen 6
weken na dagtekening van het duplicaat dat u per post ontvangt). Dit kan zowel digitaal als schriftelijk. Kijk hier voor meer informatie.

Als u een geldig parkeerbewijs heeft, dan kunt u deze dan als kopie toevoegen aan uw motivatie. 

Vergeet vooral niet:
- uw naam, adres en datum te vermelden;
- het aanslagnummer te vermelden;
- de reden(en) van bezwaar duidelijk te omschrijven;
- uw bezwaarschrift te voorzien van uw handtekening;
- bewijsstukken mee te sturen.

Bewijsstukken zijn:
- kopie parkeervergunning;
- kopie van de naheffingsaanslag mee- parkeerticket of een kopie overzicht van parkeeracties provider gsm-parkeren;
- indien u eerste hulp heeft verleend: het bewijs van spoedeisende
hulp/ziekenhuisopname;
- indien uw auto was verhuurd: een kopie (ver)huurcontract;
- indien uw auto was gestolen: een verklaring van RDW en een kopie van aangifte.
 
Een bezwaarschrift heeft geen zin als:
- u geld aan het wisselen was om een parkeerkaartje te kopen. U heeft bijvoorbeeld
een briefje van vijf euro in uw portemonnee, terwijl u alleen muntgeld in de
parkeerautomaat kunt doen. De rechters hebben meerdere malen geoordeeld dat
dit geen reden is de naheffingsaanslag te laten vervallen;
- u net te laat bij uw auto terugkwam. Een afspraak liep uit of u was de weg kwijt.
U moet de tijd in de gaten houden;
- u het bedrag dat u moet betalen te hoog vindt. De hoogte van de naheffingsaanslag is wettelijk vastgelegd. 

Er zijn wel uitzonderingen:
- u had een geldig parkeerkaartje dat door het dichtdoen van het portier van uw auto
is omgedraaid;
- u had uw parkeeractie wèl aangemeld bij een provider van gsm-parkeren;
- u had uw auto aan de kant gezet om eerste hulp te verlenen bij een ongeluk. Of om iemand in een levensbedreigende situatie snel bij een arts of ziekenhuis te brengen;
- uw vermelding in het kentekenregister is onjuist;
- u heeft uw voertuig voor maximaal drie maanden verhuurd en u wordt onterecht als  belastingplichtige aangemerkt;
- uw voertuig is gestolen, waardoor u niet als belastingplichtige voor dit voertuig kan
worden aangemerkt.

Ik heb een gehandicaptenparkeerkaart. Moet ik ook nog een parkeerkaartje kopen als ik op een parkeervoorziening voor gehandicapten wil parkeren?
In Almelo, Enschede, Hengelo en Oldenzaal kunt u gratis parkeren op een parkeervoorziening voor gehandicapten binnen het gehele betaald parkeren gebied, met uitzondering van parkeergarages en op aangegeven parkeerterreinen. U moet wel uw geldige gehandicaptenparkeerkaart voor de controleur zichtbaar in de auto hebben liggen.

Verordening en aanwijzingsbesluit
Meer informatie vindt u in de verordening parkeerbelasting en het aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen. Wilt u een verordening opzoeken, kijk dan op www.overheid.nl.

 

Was bedeutet “Parkeerbelasting” (Parksteuer)?
Die Parksteuerpflicht tretet in Kraft wenn Sie parken auf einem Parkplatz wo diese Steuerart gemäß Gemeindeordnung zu begleichen ist.
Indem Sie zu wenig oder gar keine Parksteuer (Parkgebühren) einzahlen, dann gehen Sie das Risiko einen Bussgeldbescheid Parkgebühren (Knöllchen oder Parkkralle) zu bekommen. Dieses Bescheid wird am parkenden Fahrzeug hinterlassen. Ein Duplikat wird an die Adresse des Kennzeichenhalters geschickt.

Was beinhaltet ein Duplikaat naheffingsaanslag parkeerbelasting (Duplikat Bussgeldbescheid Parkgebühren)?
Indem Sie zu wenig oder gar keine Parksteuer einzahlen, dann gehen Sie das Risiko eine Bussgeldbescheid Parkgebühren (Duplikaat naheffingsaanslag) zu bekommen. Sobald die Angaben vom Kennzeichenhalter des Fahrzeugs beim Bundesverkehrsamt eingetroffen sind, verschicken wir ein Duplikat Bussgeldbescheid Parkgebüren an die Adresse  des Kennzeichenhalters.
Cannock Chase Public wurde von GBT (Gemeentelijk Belastingkantoor Twente) mit dem gesamten Einzugsverfahren für gebührenpflichtiges Parken beauftragt.  Die Höhe der Parksteuerveranlagung beträgt der Tarif für eine Stunde Parkzeit zuzüglich  61 Euro.

Kann man das Duplikaat naheffingsaanslag (Duplikat Bussgeldbescheid Parkgebühren) auch per Einzugsverfahren begleichen?
Nein, dies ist nicht möglich. Zahlung von Bussgeldbescheid Parkgebühren hat innerhalb von 14 Tagen nach Bescheidsdatum des Duplikats statt zu finden.

Wie kann ich das (Duplikat) Bussgeldbescheid Parkgebühren zahlen?
Auf dem Duplikat Bußgeldbescheid Parkbgebühjren wird erwähnt wann und wie man zahlen soll. Anlässlich Bezahlen warten Sie also bitte das Duplikat ab die an die Adresse des Kennzeichenhalters geschikt wird. Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit den offenstehenden Betrag per Lastschrift zu überweisen. IBAN, BIC und Verwendungszweck können Sie dem Duplikat entnehmen.

Wie kann man Widerspruch einlegen?
Widerspruch in deutscher Sprache gegen den Bussgeldbescheid ist möglich innerhalb von 6 Wochen nach Bescheiddatum (das im Bussgeldbescheid angegebene Datum).
Einwand schriftlich einlegen bei: de Directeur van het GBT p/a Cannock Chase,  Postfach 103, NL-6650 AC  DRUTEN  
Achtung: eine Beschwerdeschrift befreit nicht von der Zahlungspflicht.             

Wat houdt rioolheffing in?
Rioolheffing betaalt u als (hemel)water afvoert via de gemeentelijke riolering. Met de inkomsten van de rioolheffing betaalt de gemeente het onderhoud en de vervanging van het riool.

Wie betaalt rioolheffing?
In de gemeenten Borne, Bronckhorst, Enschede, Haaksbergen en Hengelo betaalt de gebruiker van een pand rioolheffing. In de gemeenten Berkelland en Losser betaalt de eigenaar een vast bedrag per jaar en de gebruiker van een pand per eenheid voor het aantal kubieke meters dat op het gemeentelijk riool wordt geloosd. In de gemeenten Almelo en Oldenzaal betalen zowel de eigenaar als de gebruiker.

In de gemeente Berkelland ontvangen eigenaren de aanslag rioolheffing van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. De gebruikersheffing wordt vermeld op de afrekening van waterleidingsbedrijgf Vitens.

Wat kost het?
Klik hier voor de tarieven in uw gemeente.

Meer informatie
De aanslag geldt voor 12 maanden, op voorwaarde dat u 12 maanden op hetzelfde adres staat ingeschreven. Als u in de loop van het jaar verhuist naar een andere gemeente moet u zich daar in laten schrijven. Wij verwerken dan automatisch uw verhuizing in de aanslag rioolheffing.

Betalen
We versturen geen acceptgiro’s meer. U kunt met een overschrijvingskaart het bedrag onder vermelding van het aanslagbiljetnummer overmaken op IBAN rekeningnummer NL72BNGH0285141228. Ook kunt u ons machtigen om het bedrag in termijnen van uw rekening af te schrijven. Dit kunt u snel en gemakkelijk regelen in ons digitaal loket.

Kwijtschelding
In de gemeenten Berkelland, Borne, Enschede, Haaksbergen en Hengelo wordt kwijtschelding verleend voor het tarief tot 500m3. Voorwaarde hierbij is dat het perceel als woning in gebruik is (Haaksbergen).

In de gemeente Almelo wordt kwijtschelding verleend voor het aanslagbedrag  (gebruikersdeel) rioolheffing tot 250m3.

In de gemeenten Bronckhorst en Oldenzaaal wordt alleen kwijtschelding verleend voor het gebruikersdeel.

In de gemeente Losser wordt geen kwijtschelding verleend.

Voor meer informatie over kwijtschelding klik hier.

Bezwaar 
Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar indienen. Dit kan zowel digitaal als schriftelijk. Kijk hier voor meer informatie.

Verordening
In de verordening staan de lokale regels die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Elke gemeentelijke belasting, zoals onroerende-zaakbelastingen, hondenbelasting of rioolheffing staat omschreven in een verordening. Elke gemeente is verplicht de verordeningen te plaatsen op overheid.nl. Wilt u een verordening opzoeken, kijk dan op www.overheid.nl.
 

Wat houdt toeristenbelasting in?
Toeristenbelasting is een belasting die wordt geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente. Dit tegen een vergoeding door personen die niet als ingezetene zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente. In het werkgebied van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente wordt deze belasting geheven in de gemeenten Almelo, Berkelland, Bronckhorst, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Oldenzaal en Twenterand.

Wie betaalt de toeristenbelasting?
Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf (ondernemer). De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van het nachtverblijfregister.

Wat kost het?
Klik hier voor de verschillende tarieven per gemeente.

Betalen
We versturen geen acceptgiro’s. U kunt het bedrag onder vermelding van het aanslagbiljetnummer overmaken op IBAN rekeningnummer NL72BNGH0285141228.

Verordening
In de verordening staan de lokale regels die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Elke gemeentelijke belasting, zoals onroerende-zaakbelastingen, hondenbelasting of rioolheffing staat omschreven in een verordening. Elke gemeente is verplicht de verordeningen te plaatsen op overheid.nl. Wilt u een verordening opzoeken, kijk dan op www.overheid.nl.