Onze organisatie


Aan het hoofd van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente staat een algemeen bestuur. Dit bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Elk van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten wijst uit haar midden een lid aan die het college in het bestuur vertegenwoordigt. De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar.

Het algemeen bestuur wijst de voorzitter aan, die de vergaderingen van het algemeen- en het dagelijks bestuur leidt. Ook tekent hij samen met de secretaris de stukken die van het algemeen- en dagelijks bestuur uitgaan. De voorzitter vertegenwoordigt het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente in en buiten rechte.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee leden te benoemen door en uit het algemeen bestuur. Tot de bevoegdheden van het dagelijks bestuur behoort onder meer het voorbereiden van besluiten van het algemeen bestuur en het uitoefenen van het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.

Gemeente Lid AB Lid AB, tevens lid DB
Almelo dhr. A. Langius dhr. A. Langius (voorzitter)
Borne dhr. H. Mulder  
Enschede dhr. E. Eerenberg  
Haaksbergen dhr. L. Koopman  
Hengelo mw. M. ten Heuw mw. M. ten Heuw
Losser dhr. H. Nijhuis  
Oldenzaal mw. E. Zinkweg  mw.E. Zinkweg        
Twenterand dhr. R.Koster  

Secretaris: R. Toet


Besluiten die tot 2015 zijn genomen door het bestuur, zijn op deze website gepubliceerd.

Met ingang van 1 januari 2016 publiceert het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente genomen besluiten in het blad gemeenschappelijke regeling op overheid.nl