Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Heeft u de onroerende zaak na 1 januari van het belastingjaar verkocht? Dan klopt de aanslag wel. De eigenarenbelastingen betaalt u altijd voor een heel jaar als u op 1 januari eigenaar bent. U kunt bij verkoop een deel van de heffing verrekenen via de notaris.

Bent u na 1 januari verhuisd buiten de gemeente? U krijgt ontheffing van de afvalstoffenheffing en de gebruikersaanslag rioolheffing voor dat deel van het jaar dat u niet meer op dat adres woont. Meestal gebeurt dat automatisch, u hoeft het niet aan te vragen. U krijgt daar van ons binnen twee maanden een brief over. Voorwaarde is wel dat u zich inschrijft op uw nieuwe woonadres. Heeft u twee maanden na uw verhuizing geen bericht ontvangen, dan kunt u een verzoek om ontheffing indienen.

De aanslag onroerende-zaakbelastingen blijft voor het hele jaar staan als u op 1 januari nog eigenaar was. Van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing krijgt u ontheffing alleen voor dat deel van het jaar dat u niet meer op dat adres in dezelfde gemeente woont. U krijgt een brief waarin staat wat er na die ontheffing nog betaald moet worden. Het gebruikersdeel van onroerende-zaakbelastingen voor niet-woningen betaalt u voor het hele jaar als u op 1 januari nog gebruiker was. Er is geen mogelijkheid voor ontheffing.

De computer verdeelt voor de automatische incasso het openstaande bedrag in gelijke delen over het aantal betaaltermijnen dat nog over is. Wordt het openstaande bedrag lager, dan wordt het maandbedrag lager. De 10 betalingstermijnen worden dus altijd helemaal volgemaakt, tenzij u tussentijds het totale restbedrag met een eigen overschrijving overmaakt.

Eigenaarsaanslag: De overledene staat nog bij het kadaster geregistreerd als eigenaar. Zolang dat het geval is, komt de aanslag nog automatisch op zijn of haar naam met de toevoeging `de erven van`. Wilt u dit niet, dan moet u dit bij de notaris laten veranderen. De aanslag klopt en moet door de erfgenamen betaald worden.

Als sprake is van spelfouten, maar het is voor belastingplichtige wel herkenbaar dat hij of zij bedoeld wordt, is de aanslag wel rechtsgeldig.
U kunt de juiste schrijfwijze schriftelijk aan ons doorgeven. Wilt u in dat geval uw Burgerservicenummer en de goede spelling vermelden?

Wij kunnen de aanslag maar op één naam stellen. Zijn er meerdere eigenaren en/of gebruikers, dan wijst de gemeente één van hen aan als belastingplichtige.

Er is een wetswijziging geweest in de Wet Milieubeheer. Hierdoor moeten gemeenten de aanslag afvalstoffenheffing, in geval van kamerbewoning (o.a. studentenhuizen) opleggen aan de eigenaar. Tot en met 2011 werden veelal de gebruikers aangeslagen, waardoor o.a. studenten ook de mogelijkheid hadden om kwijtschelding aan te vragen. Nu moet de aanslag afvalstoffenheffing worden opgelegd aan de eigenaar. Deze kan het doorberekenen aan de gebruiker via de huur. De aanslag rioolheffing wordt ook opgelegd aan de eigenaar.

Wij kunnen de aanslag maar op één naam stellen. Zijn er meerdere eigenaren en/of gebruikers, dan wijzen we één van hen aan als belastingplichtige. Daarbij gebruiken wij beleidsregels

In de gemeenten Enschede en Oldenzaal is de situatie op 1 januari bepalend voor het tarief afvalstoffenheffing. Woont u dan alleen, dan komt u in aanmerking voor het eenpersoonstarief. In de gemeenten Almelo, Borne, Haaksbergen, Hengelo en Losser wordt geen onderscheid gemaakt tussen een- of meerpersoonstarief.

 

Voor de hele maanden die na het overlijden in het jaar nog over zijn, ontvangt u op uw eigen naam een nieuwe aanslag. 

De aanslag op naam van uw overleden partner wordt aangepast. Voor de afvalstoffenheffing, het gebruikersdeel van de rioolheffing en de hondenbelasting verlenen wij ontheffing voor de maanden na het overlijden. Dat gebeurt automatisch, u hoeft het niet apart aan te vragen. U krijgt daar van ons een brief over, maar houdt u er wel rekening mee dat dit een maand kan duren.
De onroerende-zaakbelastingen zijn geheel verschuldigd als de overledene op 1 januari eigenaar en/of gebruiker was. De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor de betaling.

Het bedrag van de ontheffing is gelijk aan het bedrag van de nieuwe aanslag. Als u de aanslag in termijnen wilt betalen moet u een automatische incasso afgeven.

Stuurt u alstublieft de envelop met inhoud retour afzender met daarop de vermelding “verhuisd” of “onbekend op dit adres”. Weet u het nieuwe adres van die persoon, wilt u dit dan ook op de envelop vermelden.

Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van uw aanslagbiljet door ons ontvangen zijn. Is het na 6 weken door ons ontvangen, dan verklaren we uw bezwaarschrift niet ontvankelijk. We behandelen uw bezwaarschrift dan niet inhoudelijk.

Ja, u ontvangt dan geen brief op de deurmat, maar bericht in de digitale brievenbus.

U kunt sinds 18 februari  2014 de aanslag gemeentelijke belastingen en de WOZ-beschikking via de website mijnoverheid.nl toegestuurd krijgen. Althans: als u zich heeft aangemeld bij MijnOverheid.

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) gaat dit als eerste organisatie binnen de gemeentelijke overheid in Nederland via deze digitale weg doen.

Dat behoeft natuurlijk enige uitleg. MijnOverheid is een persoonlijke website voor overheidszaken. Hiervoor is het noodzakelijk dat u beschikt over een DigiD om in te kunnen loggen.

Al meer dan één miljoen Nederlanders maken gebruik van MijnOverheid.  Meestal personen die een zorgtoeslag van de Belastingdienst ontvangen, een UWV-uitkering hebben of willen weten wanneer hun auto gekeurd moet worden voor de APK.

Als u zich nog niet heeft  aangemeld bij MijnOverheid kunt u dit alsnog doen. Bij aanmelden na 1 maart 2014 zal de gecombineerde aanslag 2015  digitaal worden aangeboden.

 

.

De toestand (aantal personen op het adres) op 1 januari van elk jaar is bepalend voor het tarief. De gemeenten Enschede en Oldenzaal maken bij het tarief onderscheid. Wijzigingen in de loop van het jaar hebben geen invloed op de aanslag. Uitzondering is het vertrek uit de gemeente. Dan wordt de aanslag verminderd.

Wij moeten uw bezwaar voor het einde van dit kalenderjaar behandelen. Het streven was om de bezwaren binnen 5 maanden na ontvangst af te handelen. Helaas is dat voor een deel niet gelukt. Wij hopen u binnenkort een uitspraak te kunnen toesturen.  

Als u in de loop van het jaar verhuist naar een andere gemeente moet u zich in die gemeente laten inschrijven. Wij verwerken dan automatisch uw verhuizing. U krijgt van ons een brief met de vermindering van de afvalstoffen-/ en rioolheffing. Houdt u er wel rekening mee dat dit een maand kan duren. Als u binnen dezelfde gemeente blijft wonen, vindt er geen vermindering plaats, maar neemt u uw aanslag mee naar het nieuwe adres.

De machtiging voor de automatische incasso is na de echtscheiding niet beëindigd. Het is mogelijk dat u het rekeningnummer heeft gehouden en dat uw ex-partner een nieuw rekeningnummer heeft. Het oude rekeningnummer is dan nog gekoppeld aan de aanslag en de naam van uw ex-partner.

Kwijtschelding

Als u vorig jaar kwijtschelding heeft gehad controleert het GBT geautomatiseerd of u in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding. Als u na deze toets in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding krijgt u hiervan geen aparte brief. De automatische kwijtschelding staat  op de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen vermeld. Als u na de geautomatiseerde toets niet in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding, dan kunt u via het kwijtscheldingsformulier alsnog kwijtschelding aanvragen.
Nee, als de situatie met betrekking tot uw inkomen niet is gewijzigd. De kwijtscheldingsregeling is namelijk niet verruimd.

De kwijtscheldingsformulieren zijn hier te downloaden. Ook kunt u na 23 februari een aanvraagformulier ophalen bij de balie van uw gemeente.

Ja, dit is geen beletsel om kwijtschelding aan te vragen (u moet dan wel minimaal aan de voorwaarden voor kwijtschelding voldoen).
Er wordt gekeken of er een vorm van vermogen aanwezig is én er wordt gekeken of er betalingscapaciteit aanwezig is.

U kunt het gehele jaar hulp krijgen bij het invullen van de formulieren. De invulhulp wordt alleen op afspraak gegeven. Belt u voor een afspraak met uw gemeente.

Iedere zelfstandig ondernemer kan voor het privé gedeelte van de aanslag Gemeentelijke Belastingen kwijtschelding aanvragen.

Ja, wij geven uw gegevens door aan het GBLT (voorheen Lococensus) dat de belastingen heft en int voor uw waterschap. U hoeft daarvoor niets te doen.

Nadat u de aanvraag voor kwijtschelding met de bewijsstukken heeft ingeleverd, stuurt het Gemeentelijk Belastingkantoor (GBT) u een ontvangstbevestiging. Deze ontvangstbevestiging wordt u binnen twee weken na ontvangst van het aanvraagformulier toegezonden. Als u na twee weken nog geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen, neem dan contact op met ons of uw gemeente op. In dat geval is uw aanvraag waarschijnlijk niet ontvangen.

U hoeft de aanslag niet te betalen totdat u bericht heeft ontvangen op uw verzoek om kwijtschelding. Als u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, krijgt u geen uitstel van betaling. Uw kwijtscheldingsverzoek wordt met voorrang afgehandeld en teveel betaalde bedragen (als u kwijtschelding wordt verleend) worden teruggestort

De aanvraag heeft een gemiddelde doorlooptijd van 3 maanden. De aanvragen worden behandeld op datum van binnenkomst. Deze termijn geldt voor aanvragen die volledig ingediend zijn.

Heeft u na de aanvraag nog aanvullende stukken opgestuurd dan gaat de termijn van 3 maanden opnieuw lopen. Uw aanvraag is in dit geval gemiddeld 6 maanden in behandeling.

WOZ

Waarschijnlijk is er sprake van een gecombineerd woon-/werkpand. In de beschikkingsregel (WOZB) staat de totale WOZ-waarde, in de regel voor de gebruikersheffing van de onroerende-zaakbelastingen (OZBG) dat deel van de waarde wat betrekking heeft op het bedrijfsgedeelte.

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is een regeling voor de waardering van onroerende zaken. Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen en bedrijfspanden. De Wet WOZ bepaalt dat alle onroerende zaken in Nederland jaarlijks worden gewaardeerd.

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de belastingheffing door het Rijk (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en schenk- en erfbelasting), de waterschappen (waterschapsomslag gebouwd) en de gemeenten (onroerende-zaakbelastingen= OZB).

In de Wet WOZ staat hoe de waarde van onroerende zaken wordt bepaald. Het GBT verzamelt vastgoedgegevens zoals:
- bouw- of renovatiejaar,
- andere gegevens, zoals inhoud en oppervlakte
- vraag-, huur- en verkoopprijsgegevens

Jaarlijks ontvangt degene die op 1 januari van het betreffende belastingjaar eigenaar is van een woning en/of eigenaar/gebruiker is van een niet-woning de WOZ-beschikking. Dit is een regel op het aanslagbiljet en hierop staat de vastgestelde WOZ-waarde.
 

Iedereen die een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan met DigiD het taxatieverslag bekijken. Dit kan via het digitale loket. Of u verzoekt telefonisch om uw taxatieverslag. Bij  het onderdeel partners staat het telefoonnummer van uw gemeente.


Op het taxatieverslag staan:
- het adres van het pand,
- de WOZ-waarde van het pand,
- de kadastrale gegevens,
- wat voor soort woning/bedrijf uw pand is,
- het bouwjaar en
- de grootte van het pand (inhoud en oppervlakte).
- bijzondere kenmerken van belang voor de waardebepaling.
- een onderbouwing van de marktwaarde van een pand.

Als u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde, dan kunt u via het digitale loket met uw DigiD bezwaar indienen.
Dit kan ook schriftelijk:
Directeur Gemeentelijk belastingkantoor Twente
Postbus 845
7550 AV Hengelo

In dit bezwaarschrift geeft u gemotiveerd aan waarom u het niet eens bent met de vastgestelde waarde.

Een bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking moet binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking door ons ontvangen zijn. U ontvangt altijd een bevestiging, zodra we uw bezwaarschrift hebben ontvangen. Een bezwaarschrift dat buiten deze wettelijke termijn is ingediend, zal niet-ontvankelijk verklaard worden. Dit houdt in dat uw bezwaarschrift niet zal worden behandeld omdat het te laat is ingediend. De waarde staat dan voor dat jaar vast.

Een pro forma bezwaarschrift is een bezwaarschrift dat u indient, zonder dat u de reden of motivatie voor uw bezwaar aangeeft. U kunt dit doen als u van mening bent dat u niet alle informatie die u nodig heeft voor uw bezwaarschrift binnen 6 weken tot uw beschikking heeft. Dit kan zijn het taxatieverslag of ingewonnen informatie van adviseurs. De motivatie kan dan op een later tijdstip worden ingezonden.

Tegenwoordig kunt u gebruik maken van de diensten van commerciële bureaus en of makelaars bij het indien van uw bezwaarschrift. Zij werken veelal op no cure no pay basis. Wij raden u aan om u vooraf goed te laten voorlichten. Bij een toekenning van een bezwaar zijn wij namelijk wettelijk verplicht de door deze bureaus/makelaars gemaakte kosten te vergoeden. Dit kost de gemeenschap geld. Deze bedragen zijn aanzienlijk, in vergelijking tot wat een verlaging van de WOZ-waarde u oplevert. Wordt na de bezwaarprocedure de waarde van uw woning bijvoorbeeld met € 10.000,- verlaagd, dan levert dit u een vermindering van hooguit € 17,- van uw OZB-aanslag op. Dit bedrag is afhankelijk van het OZB-tarief en de gemeente waar uw WOZ-object staat. U betaalt dan een bedrag voor de geleverde diensten aan het bureau of de makelaar.De gemeente is vervolgens wettelijk verplicht de door u ingeschakelde makelaar of adviseur ook een bedrag te vergoeden. Die vergoeding, die betaald wordt met gemeenschapsgeld, is vastgelegd in het besluit proceskosten bestuursrecht en kan oplopen tot een paar honderd euro. Dat is een hoog bedrag, zeker als u kijkt naar wat een vermindering van de OZB-aanslag u per saldo oplevert.


 

Betalen

We versturen geen acceptgiro’s meer. U kunt via internetbankieren of met een overschrijvingskaart het bedrag onder vermelding van het aanslagbiljetnummer overmaken op IBAN rekeningnummer NL72BNGH0285141228.
 

SEPA betekent Single Euro Payments Area. Dit betekent dat nationale betaalsystemen overgaan op Europese standaarden en dat er geen verschil meer is tussen binnenlands en buitenlands betalingsverkeer in euro’s.

Ja, dat kan door een machtiging af te geven voor automatische incasso van de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Het maximaal termijnen is 10, behalve in de gemeente Borne. Hier is het maximaal aantal termijnen 8. U kunt met uw DigiD via het digitale loket een machtiging afgeven.

Deze automatische incasso geldt niet voor de volgende belastingen:

Grafrechten, precariobelasting, reclamebelasting, BIZ,  forensenbelasting, toeristenbelasting, markt- en havengelden en leges.

Deze aanslagen moeten binnen de vervaltermijn(en)  worden voldaan.

U kunt uw rekeningnummer wijzigen in het digitaal loket met uw DigiD in het geval dat u een machtiging heeft verstrekt of u kunt dit schriftelijk doen.

Met uw DigiD:

1. klik op HOME links bovenaan en ga naar het digitaal loket (klik hier om naar digitaal loket te gaan)
2. log in met uw DigiD
3. nadat u bent ingelogd kiest u voor de keuze automatisch betalen gemeentelijke belastingen
4. uw gegevens verschijnen in het scherm en u kiest voor volgende (groene pijl)
5. u klikt bij de vraag "Wat wilt u doen?" op het zwarte driehoekje en daarna op "stoppen met automatisch betalen" (niet gegevens veranderen) en u vinkt het hokje aan..
6. vervolgens klikt u op "volgende" en daarna op "akkoord"en "verzenden" en "afsluiten".

7. u kunt nu uw rekeningnummer wijzigen.
8. klikt u op "automatisch betalen" in dit scherm kunt u uw nieuwe rekeningnummer invullen en uw gegevens.
9. vervolgens vink u het hokje aan, klikt op "volgende" en op "verzenden".

Ja, dit kan met een betalingsregeling. Een regeling is mogelijk voor de resterende maanden van het lopende jaar.  Ga voor het aanvragen hiervan naar het Digitaal loket en log in met uw DigiD.
Voor volgend jaar kunt u een nieuwe machtiging afgeven.

De aanslag onroerende-zaakbelastingen blijft voor het hele jaar staan als u op 1 januari nog eigenaar was. Van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing krijgt u ontheffing voor dat deel van het jaar dat u niet meer op dat adres woont. U krijgt een brief waarin staat wat er na die ontheffing nog betaald moet worden. Het gebruikersdeel van onroerende-zaakbelastingen voor niet-woningen betaalt u voor het hele jaar als u op 1 januari nog gebruiker was. Er is geen mogelijkheid voor ontheffing.

De computer verdeelt voor de automatische incasso het openstaande bedrag in gelijke delen over het aantal betaaltermijnen dat nog over is. Wordt het openstaande bedrag lager, dan wordt het maandbedrag lager. De 10 betalingstermijnen worden dus altijd helemaal volgemaakt, tenzij u tussentijds het totale restbedrag met een eigen overschrijving overmaakt.

Reclamebelasting

Reclamebelasting is een belasting die wordt geheven over een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg. Een openbare aankondiging is een tot het publiek gerichte mededeling van commerciële, dan wel ideële aard, waarmee de aandacht wordt getrokken voor een dienst, product of boodschap.

In het werkgebied van het GBT wordt deze belasting geheven in opdracht van de gemeenten Almelo, Borne, Enschede en Oldenzaal.

Reclamebelasting is een belasting die wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van wie, de openbare aankondiging wordt aangetroffen. Dit zijn meestal ondernemers ten behoeve van wie binnen het grondgebied van de gemeente een openbare aankondiging is geplaatst. Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

De reclamebelasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven zoals opgenomen in de verordening.

In de verordening staan de lokale regels die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Elke gemeentelijke belasting staat omschreven in een verordening. De gemeente is verplicht de verordeningen te plaatsen op www.overheid.nl. Wilt u een verordening opzoeken, kijk dan op www.overheid.nl. Daar kunt u in het zoekscherm de belastingsoort en de plaatsnaam invullen.

U kunt via internetbankieren of met een overschrijvingskaart het bedrag onder vermelding van het aanslagbiljetnummer overmaken op IBAN rekeningnummer NL72BNGH0285141228.

WOZ huurwoningen

Met ingang van 1 oktober a.s. verandert het puntensysteem voor zelfstandige, niet-geliberaliseerde woonruimte (‘sociale huurwoningen’). Om de marktwaarde mee te laten wegen bij de berekening van de huurprijs, geldt per 1 oktober 2015 een nieuw puntensysteem. De belangrijkste wijziging is dat de WOZ-waarde van de woning meetelt in de berekening van het aantal punten. Kijk hier voor meer informatie.

De WOZ-waarde (volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken) is een van de vele factoren die invloed heeft op de maximale huurprijs van uw huurwoning. Voor meer informatie over het puntensysteem in het Woningwaarderingsstelsel kunt u op de website van de Rijksoverheid vinden. 

De WOZ-waarde van uw huurwoning is vastgelegd in een WOZ-beschikking. Volgens de nieuwe landelijke wetgeving die per 1 oktober 2015 is ingegaan, hebben bijna alle huurders recht op een WOZ-beschikking.

Nee, u hebt namelijk geen juridisch belang. De hoogte van de huur van een vrije sector-woning wordt niet door de WOZ-waarde beïnvloed. Is er een geliberaliseerd contract afgesloten tussen huurder en verhuurder, dan blijft het contract geliberaliseerd. Ook wanneer de maximale huurprijs volgens het puntensysteem onder de liberalisatiegrens komt te liggen. Kijk hier voor meer informatie.

Ja, u hebt recht op een WOZ-beschikking waarop de waarde van de huurwoning vermeld staat. U krijgt deze in 2015 nog niet automatisch toegestuurd, maar deze is wel op te vragen bij het GBT.

Een WOZ-beschikking voor een huurwoning kunt u schriftelijk aanvragen bij de directeur van het GBT, Postbus 845, 7550 AV in Hengelo. In verband met de juridische voorschriften kan een WOZ-beschikking voor een huurwoning niet per mail worden aangevraagd.

 

De waarde van een huurwoning is voor een klein deel (ongeveer 25%) bepalend voor de huurprijs die een verhuurder in rekening mag brengen. Gemiddeld ligt de werkelijk huur in Twente op 70% van de maximale huur, zodat het zelden zinvol is om een WOZ-beschikking aan te vragen en tegen de beschikte WOZ-waarde bezwaar te maken.

De waarde van een huurwoning is voor een klein deel (ongeveer 25%) bepalend voor de huurprijs die een verhuurder in rekening mag brengen. Gemiddeld ligt de werkelijk huur in Twente op 70% van de maximale huur, zodat het zelden zinvol is om een WOZ-beschikking aan te vragen en tegen de beschikte WOZ-waarde bezwaar te maken.

Als u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde, dan kunt u via het digitale loket met uw DigiD bezwaar indienen. Dit kan ook schriftelijk bij de directeur van het GBT, Postbus 845, 7550 AV in Hengelo. In dit bezwaarschrift geeft u gemotiveerd aan waarom u het niet eens bent met de vastgestelde waarde.