Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Heeft u de onroerende zaak na 1 januari van het belastingjaar verkocht? Dan klopt de aanslag wel. De eigenarenbelastingen betaalt u altijd voor een heel jaar als u op 1 januari eigenaar bent. U kunt bij verkoop een deel van de heffing verrekenen via de notaris.

Bent u na 1 januari verhuisd buiten de gemeente? U krijgt ontheffing van de afvalstoffenheffing en de gebruikersaanslag rioolheffing voor dat deel van het jaar dat u niet meer op dat adres woont. Meestal gebeurt dat automatisch, u hoeft het niet aan te vragen. U krijgt daar van ons binnen twee maanden een brief over. Voorwaarde is wel dat u zich inschrijft op uw nieuwe woonadres. Heeft u twee maanden na uw verhuizing geen bericht ontvangen, dan kunt u een verzoek om ontheffing indienen.

De aanslag onroerende-zaakbelastingen blijft voor het hele jaar staan als u op 1 januari nog eigenaar was. Van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing krijgt u ontheffing alleen voor dat deel van het jaar dat u niet meer op dat adres in dezelfde gemeente woont. U krijgt een brief waarin staat wat er na die ontheffing nog betaald moet worden. Het gebruikersdeel van onroerende-zaakbelastingen voor niet-woningen betaalt u voor het hele jaar als u op 1 januari nog gebruiker was. Er is geen mogelijkheid voor ontheffing.

De computer verdeelt voor de automatische incasso het openstaande bedrag in gelijke delen over het aantal betaaltermijnen dat nog over is. Wordt het openstaande bedrag lager, dan wordt het maandbedrag lager. De 10 betalingstermijnen worden dus altijd helemaal volgemaakt, tenzij u tussentijds het totale restbedrag met een eigen overschrijving overmaakt.

Eigenaarsaanslag: De overledene staat nog bij het kadaster geregistreerd als eigenaar. Zolang dat het geval is, komt de aanslag nog automatisch op zijn of haar naam met de toevoeging `de erven van`. Wilt u dit niet, dan moet u dit bij de notaris laten veranderen. De aanslag klopt en moet door de erfgenamen betaald worden.

Als sprake is van spelfouten, maar het is voor belastingplichtige wel herkenbaar dat hij of zij bedoeld wordt, is de aanslag wel rechtsgeldig.
U kunt de juiste schrijfwijze schriftelijk aan ons doorgeven. Wilt u in dat geval uw Burgerservicenummer en de goede spelling vermelden?

Wij kunnen de aanslag maar op één naam stellen. Zijn er meerdere eigenaren en/of gebruikers, dan wijst de gemeente één van hen aan als belastingplichtige.

Er is een wetswijziging geweest in de Wet Milieubeheer. Hierdoor moeten gemeenten de aanslag afvalstoffenheffing, in geval van kamerbewoning (o.a. studentenhuizen) opleggen aan de eigenaar. Tot en met 2011 werden veelal de gebruikers aangeslagen, waardoor o.a. studenten ook de mogelijkheid hadden om kwijtschelding aan te vragen. Nu moet de aanslag afvalstoffenheffing worden opgelegd aan de eigenaar. Deze kan het doorberekenen aan de gebruiker via de huur. De aanslag rioolheffing wordt ook opgelegd aan de eigenaar.

Wij kunnen de aanslag maar op één naam stellen. Zijn er meerdere eigenaren en/of gebruikers, dan wijzen we één van hen aan als belastingplichtige. Daarbij gebruiken wij beleidsregels

In de gemeenten Enschede en Oldenzaal is de situatie op 1 januari bepalend voor het tarief afvalstoffenheffing. Woont u dan alleen, dan komt u in aanmerking voor het eenpersoonstarief. In de gemeenten Almelo, Borne, Haaksbergen, Hengelo en Losser wordt geen onderscheid gemaakt tussen een- of meerpersoonstarief.

 

Voor de hele maanden die na het overlijden in het jaar nog over zijn, ontvangt u op uw eigen naam een nieuwe aanslag. 

De aanslag op naam van uw overleden partner wordt aangepast. Voor de afvalstoffenheffing, het gebruikersdeel van de rioolheffing en de hondenbelasting verlenen wij ontheffing voor de maanden na het overlijden. Dat gebeurt automatisch, u hoeft het niet apart aan te vragen. U krijgt daar van ons een brief over, maar houdt u er wel rekening mee dat dit een maand kan duren.
De onroerende-zaakbelastingen zijn geheel verschuldigd als de overledene op 1 januari eigenaar en/of gebruiker was. De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor de betaling.

Het bedrag van de ontheffing is gelijk aan het bedrag van de nieuwe aanslag. Als u de aanslag in termijnen wilt betalen moet u een automatische incasso afgeven.

Stuurt u alstublieft de envelop met inhoud retour afzender met daarop de vermelding “verhuisd” of “onbekend op dit adres”. Weet u het nieuwe adres van die persoon, wilt u dit dan ook op de envelop vermelden.

Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van uw aanslagbiljet door ons ontvangen zijn. Is het na 6 weken door ons ontvangen, dan verklaren we uw bezwaarschrift niet ontvankelijk. We behandelen uw bezwaarschrift dan niet inhoudelijk.

Ja, u ontvangt dan geen brief op de deurmat, maar bericht in de digitale brievenbus.

U kunt sinds 18 februari  2014 de aanslag gemeentelijke belastingen en de WOZ-beschikking via de website mijnoverheid.nl toegestuurd krijgen. Althans: als u zich heeft aangemeld bij MijnOverheid.

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) gaat dit als eerste organisatie binnen de gemeentelijke overheid in Nederland via deze digitale weg doen.

Dat behoeft natuurlijk enige uitleg. MijnOverheid is een persoonlijke website voor overheidszaken. Hiervoor is het noodzakelijk dat u beschikt over een DigiD om in te kunnen loggen.

Al meer dan één miljoen Nederlanders maken gebruik van MijnOverheid.  Meestal personen die een zorgtoeslag van de Belastingdienst ontvangen, een UWV-uitkering hebben of willen weten wanneer hun auto gekeurd moet worden voor de APK.

Als u zich nog niet heeft  aangemeld bij MijnOverheid kunt u dit alsnog doen. Bij aanmelden na 1 maart 2014 zal de gecombineerde aanslag 2015  digitaal worden aangeboden.

 

.

De toestand (aantal personen op het adres) op 1 januari van elk jaar is bepalend voor het tarief. De gemeenten Enschede en Oldenzaal maken bij het tarief onderscheid. Wijzigingen in de loop van het jaar hebben geen invloed op de aanslag. Uitzondering is het vertrek uit de gemeente. Dan wordt de aanslag verminderd.

Wij moeten uw bezwaar voor het einde van dit kalenderjaar behandelen. Het streven was om de bezwaren binnen 5 maanden na ontvangst af te handelen. Helaas is dat voor een deel niet gelukt. Wij hopen u binnenkort een uitspraak te kunnen toesturen.  

Als u in de loop van het jaar verhuist naar een andere gemeente moet u zich in die gemeente laten inschrijven. Wij verwerken dan automatisch uw verhuizing. U krijgt van ons een brief met de vermindering van de afvalstoffen-/ en rioolheffing. Houdt u er wel rekening mee dat dit een maand kan duren. Als u binnen dezelfde gemeente blijft wonen, vindt er geen vermindering plaats, maar neemt u uw aanslag mee naar het nieuwe adres.

De machtiging voor de automatische incasso is na de echtscheiding niet beëindigd. Het is mogelijk dat u het rekeningnummer heeft gehouden en dat uw ex-partner een nieuw rekeningnummer heeft. Het oude rekeningnummer is dan nog gekoppeld aan de aanslag en de naam van uw ex-partner.

Kwijtschelding

 
Hebt u automatische kwijtschelding gekregen, dan staat dit op de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen vermeld. U hoeft dan geen kwijtschelding aan te vragen.
Hebt u geen automatische kwijtschelding gekregen dan kunt u hier alsnog het kwijtscheldingsformulier downloaden.
Nee, als de situatie met betrekking tot uw inkomen niet is gewijzigd. De kwijtscheldingsregeling is namelijk niet verruimd.

Het formulier kwijtschelding kunt u downloaden of afhalen bij de balie van uw gemeente. Welk aanvraagformulier u nodig heeft, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

 
Hebt u vorig jaar wel kwijtschelding gekregen en nu een aanslag gemeentelijk belastingen ontvangen? Dan kunt u dit kwijtscheldingsformulier downloaden.
 
Bent u student, ZZP-er en/of eigenaar van een woning? Dan kunt u dit kwijtscheldingsformulier downloaden.
 
Hebt u vorig jaar geen kwijtschelding gekregen of aangevraagd en bent u geen student, ZZP-er en/of eigenaar van een woning? Dan kunt u dit aanvraagformulier kwijtschelding downloaden.
Om te bepalen of u recht heeft op kwijtschelding bekijkt het GBT of u niet teveel vermogen bezit, bijvoorbeeld spaargeld of een auto. Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag bezitten is afhankelijk van uw leefsituatie, woonlasten en zorgpremie. ook het bedrag dat u jaarlijks kunt missen om belasting te betalen (uw betalingscapaciteit) speelt een rol.